logologo-dark
logologo-dark
SACIT OFFICE AUTOMATION

ตั้งค่าระบบทั่วไป

คุณได้รับอนุญาตในการตั้งค่าระบบ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการยืนยัน เพราะการตั้งค่าระบบส่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในการใช้งาน

ข้อมูลระบบ

ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถแก้ไขได้ หากต้องการแก้ไขติดต่อผู้พัฒนาระบบ

App NameSACIT OFFICE AUTOMATION
Version0.1.40
ใช้งาน Active Directoryใช้งาน (Enabled)
ปริมาณขนาดไฟล์อัปโหลดที่กำหนด1,000,000.00 Byte
ปรับแต่งฟีเจอร์

คุณสามารถปรับแต่งการทำงานของแอปพลิเคชั่นได้ตามที่คุณต้องการ

อนุญาตเลือกรถส่วนกลาง

คุณอนุญาตให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเลือกรถส่วนกลางได้

อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกการเดินทางได้

(เดินทางไปเอง หรือ ให้เจ้าหน้าที่จัดรถให้)

การสร้างวาระการประชุม ตรวจสอบความผิดพลาด

ทุกครั้งที่สร้างวาระการประชุมจะต้องทำการยืนยันทุกครั้ง

การคำนวนค่าน้ำมันจากระยะทางในระบบ

ระบบจะนำการเดินทางของผู้ใช้งานซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลเมตรมาคำนวน
คุณจำเป็นต้องระบุว่า 1 กิโลเมตร มีค่าเท่ากับเท่าไหร่

  • บาท
ราคากลางน้ำมัน

ตั้งค่าราคากลางน้ำมันสำหรับคำนวน
คุณจำเป็นต้องระบุว่าน้ำมัน 1 ลิตร สามารถวิ่งได้กี่กิโลเมตร

  • กิโลเมตร