logologo-dark
logologo-dark

สร้างห้องประชุมใหม่

คุณได้รับอนุญาตในการใช้งานฟีเจอร์สร้างห้องประชุมใหม่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน

Looks good!
Looks good!
Looks good!
Looks good!
กดเพื่อเพิ่มอุปกรณ์

การจองต้องได้รับการอนุญาตทุกครั้ง (** เลือกเพื่อการจองจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนการใช้งาน)

อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ทางผู้ดูแลตั้งค่าไว้ได้ (** หากคุณต้องการตั้งค่า คลิกที่นี่)

อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถระบุขออุปกรณ์เพิ่มเติมในรูปแบบ Textbox

อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถระบุขอของว่าง, เครื่องดื่ม หรือ อาหาร ในรูปแบบ Textbox