logologo-dark
logologo-dark

สวัสดีค่ะ คุณไม่พบข้อมูลของคุณ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ

SACIT Office Automation. ระบบอนุญาตให้คุณสามารถใช้รถส่วนกลางได้ ซึ่งในการใช้งานแต่ละห้องถูกกำหนดเงื่อนไขตามข้อกำหนดขององค์กร กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการยืนยันการใช้แต่ละครั้ง

ขั้นตอนการใช้รถบริการองค์กร

หลังจากที่คุณบันทึกข้อมูลในการใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบก่อนใช้งานจริง

 • เลือกรถส่วนกลาง
 • เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการ
 • กดปุ่ม "ยืนยัน"
 • ระบบตรวจสอบข้อมูลและส่งผลคำร้องขอ
1/4 ขั้นตอน**ภาพตัวอย่าง

การใช้รถส่วนกลาง

ภายใน 2 นาที

คุณสามารถใช้รถส่วนกลางภายในองค์กร ซึ่งคุณสามารถเลือกประเภทรถ พร้อมระบุวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางผู้ดูแลตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้งานทุกครั้ง

  เริ่มการใช้รถส่วนกลาง
  การใช้รถส่วนกลางของคุณล่าสุด
  ตารางการจองรถส่วนกลาง

  คุณสามารถค้นหาและดูตารางการจองรถส่วนกลางแต่ละวันได้